Tychy Press Photo - fotografia prasowa
Tychy Press Photo
Wystawa i konkurs fotografii prasowej


konkurs  regulamin  galerie autorzy historia media  linki  kontakt

UWAGA: Zakończyliśmy już przyjmowanie zdjęć na konkurs!
Wyniki ogłosimy w sobotę, 11 marca 2017 r., podczas wręczenia nagród i otwarcia wystawy pokonkursowej.
Pobierz regulamin TPP 2017 wraz z kartą zgłoszenia: plik rtf lub plik pdf.Regulamin konkursu Tychy Press Photo 2017


I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu fotografii prasowej Tychy Press Photo 2017, zwanego dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem konkursu jest Teatr Mały w Tychach, a współorganizatorami są: Dominik Gajda i Marcin Zimnal.
3. Informacja o terminie i miejscu wernisażu wystawy prezentującej zdjęcia nagrodzone i zakwalifikowane na wystawę pokonkursową zostanie opublikowana na stronie www.tychypressphoto.pl i na oficjalnym profilu w portalu Facebook.

II. Uczestnicy

4. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fotografujące, mieszkające lub pracujące w 2016 roku w Tychach, a także osoby niezwiązane z Tychami, ale w tym przypadku zgłaszane do Konkursu fotografie muszą być wykonane na terenie Tychów.
5. W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. Udział osób niepełnoletnich (ukończone 16 lat) jest dopuszczalny pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody przez ich rodziców (opiekunów prawnych).
6. W Konkursie nie mogą brać udziału organizatorzy, jurorzy, sponsorzy ani ich najbliższe rodziny.

III. Fotografie

7. Na Konkurs można zgłaszać zdjęcia pojedyncze lub fotoreportaże mieszczące sięw pojęciu fotografii prasowej.
8. Wszystkie zgłoszone na Konkurs zdjęcia muszą być wykonane w 2016 roku. Wyjątkowo w przypadku fotoreportaży dopuszcza się wykonanie części zdjęć przed 2016 rokiem lub w 2017 roku, jeśli ze szczególnych względów wymaga tego temat lub sposób realizacji materiału. Informacja o wykonaniu części fotoreportażu przed 2016 rokiem lub w 2017 roku musi znaleźć na karcie zgłoszenia udziału w Konkursie.
9. Zdjęcia mogą być wykonane w dowolnym miejscu, w Polsce lub za granicą.
10. Każdy uczestnik może zgłosić łącznie do 20 prac: jako zdjęcia pojedyncze albo jako fotoreportaż (fotoreportaże) albo część zdjęć jako zdjęcia pojedyncze i część zdjęć jako fotoreportaż (fotoreportaże).
11. Maksymalna liczba zdjęć w jednym fotoreportażu to 8 zdjęć. Dobór zdjęć w fotoreportażu powinien być przemyślany, gdyż jurorzy nie będą dokonywać zmian w fotoreportażu (np. wyłączając z niego część zdjęć), jednocześnie jurorzy mają prawo ocenić zdjęcie z fotoreportażu jako zdjęcie pojedyncze.
12. Zdjęcia mogą być czarno-białe lub barwne. Minimalny format odbitek to 20 x 30 cm, zalecany 30 x 40 cm. Należy również dodatkowo dołączyć zdjęcia w postaci cyfrowej (pliki jpg lub tif, 300 dpi). Pliki cyfrowe będą wykorzystane w folderze wystawy i na stronie internetowej Konkursu oraz do promocji Tychy Press Photo.
13. Zdjęcia zgłoszone na Konkurs mogą być wcześniej publikowane, mogą również brać udział w innych konkursach fotograficznych. Zdjęcia muszą być wynikiem jednokrotnej ekspozycji. Zdjęcia nie mogą być przetwarzane komputerowo - nie dotyczy kadrowania, zmiany kontrastu, jasności i nasycenia.
14. W przypadku wątpliwości jury w zakresie spełnienia wymogów, o których mowa w poprzednim punkcie, autor ma obowiązek przesłać organizatorowi plik źródłowy zdjęcia. Jeśli nie uczyni tego w terminie 3 dni od dnia wezwania, jurorzy mogą nie brać pod uwagę takiego zdjęcia.
15. Uczestnicy mogą zgłaszać na Konkurs wyłącznie fotografie własnego autorstwa, do których mają pełne prawa autorskie. Zgłaszając zdjęcia na Konkurs uczestnik zapewnia organizatora, że zgłoszone zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich, w tym prawa do ochrony wizerunku. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające ze zgłoszenia zdjęć na konkurs.
16. Odbitki należy opatrzyć - na odwrocie - numerem kolejnym, tytułem i godłem. Pod rygorem wykluczenia z Konkursu nie wolno umieszczać na odbitce żadnych danych pozwalających zidentyfikować uczestnika. Płyta CD (DVD) z zapisem cyfrowym zdjęć powinna być opisana tylko godłem.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do określenia sposobu prezentacji i aranżacji prac na wystawie pokonkursowej, a także prawo wyboru zdjęć do folderu wystawy i na stronę internetową.

IV. Zgłaszanie zdjęć

18. Prace muszą dotrzeć do organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2017 roku. Prace otrzymane (dostarczone) po tym terminie nie będą brane pod uwagę przez jury.
19. Do zdjęć należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną godłem i zawierającą wewnątrz kartę zgłoszenia (do pobrania w MGSz „Obok” lub ze strony www.tychypressphoto.pl) oraz płytę CD (DVD) z zapisem cyfrowym zdjęć. Po werdykcie jury, nastąpi komisyjne odtajnienie godeł osób nagrodzonych i wyróżnionych. Nastąpi otwarcie pozostałych kopert.
20. Godło może mieć wyłącznie formę słowną. Godło nie może zawierać imienia lub nazwiska uczestnika konkursu ani innych danych pozwalających na zidentyfikowanie uczestnika. Godła używane w kolejnych edycjach konkursu nie mogą być takie same.
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie przesyłek oraz uszkodzenia bądź kradzież zgłoszonych prac, powstałe bez jego winy.
22. Do Konkursu nie można zgłaszać prac posiadających więcej niż jednego autora, za wyjątkiem fotoreportaży, które może zgłaszać jako praca zbiorowa dwóch osób, jednakże w takim przypadku nagroda lub wyróżnienie za zdjęcie pojedyncze, pochodzące z tego fotoreportażu, może być przyznana tylko wtedy, gdy autorzy wskażą kto z nich jest autorem danego zdjęcia.
23. Prace można nadsyłać lub składać w Miejskiej Galerii Sztuki „Obok”, 43-100 Tychy, pl. K. K. Baczyńskiego 2, w Pasażu Kultury Andromeda (wyłącznie w godzinach pracy galerii – w poniedziałki nieczynne), tel. 32 780 32 02.

V. Nagrody

24. Pula nagród pieniężnych do podziału wynosi 3000 zł brutto.
25. O kwalifikacji zdjęć do wystawy oraz przyznaniu nagród pieniężnych i ich wysokości zdecyduje niezależne jury, powołane przez organizatora spośród osób wyróżniających się wiedzą i osiągnięciami w dziedzinie fotografii prasowej. Obrady jury są tajne.
26. Jury przyzna nagrody w kategoriach:
- najlepsza fotografia,
- najlepszy fotoreportaż,
- najlepsze zdjęcie (fotoreportaż) wykonane w Tychach.
Jury zastrzega sobie prawo niewyłonienia zwycięzcy i nieprzyznania nagrody w którejś z kategorii, a tym samym prawo innego podziału nagród.

VI. Prezentacja multimedialna

27. Organizatorzy mogą zaprosić laureata Tychy Press Photo 2017 (zwanego dalej „Laureatem”) do przedstawienia prezentacji multimedialnej, zawierającej wyłącznie fotografie jego autorstwa, w trakcie wernisażu wystawy pokonkursowej Tychy Press Photo w roku następnym, to jest w 2018 r.
28. Zaproszeni laureaci dostarczają organizatorom Konkursu prezentację w wersji elektronicznej, najpóźniej w terminie zgłaszania prac na konkurs Tychy Press Photo 2018. Prezentacje zostaną obejrzane przez jurorów Tychy Press Photo 2018.
29. Jury konkursu Tychy Press Photo 2018 może podjąć decyzję o braku dopuszczenia prezentacji poszczególnych laureatów do przedstawienia w trakcie wernisażu wystawy pokonkursowej, ze względu na poziom prezentacji i niespełnianie wymogu, o którym mowa w punkcie 30 zdanie 1 niniejszego regulaminu.
30. Prezentowane fotografie muszą mieścić się w pojęciu fotografii prasowej. Ich tematyka, okres i miejsce wykonania są dowolne. Całkowity czas trwania prezentacji jest ograniczony do pięciu minut.
31. Prezentacja może zawierać muzykę (ścieżkę dźwiękową), do której publicznego wykorzystania laureat posiada prawo. Zgłaszając prezentację, laureat potwierdza na piśmie fakt dysponowania prawami autorskimi do zdjęć i/lub muzyki (ścieżki dźwiękowej). Laureat ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z publicznego przedstawienia jego prezentacji.


VII. Postanowienia końcowe

32. Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
33. Odbitki prac nagrodzonych i wyróżnionych, a także płyty CD (DVD) ze zdjęciami w wersji elektronicznej przechodzą na własność organizatora, pozostałe zwracane będą autorom. Odbitki nieodebrane w terminie 30 dni od daty zakończenia ekspozycji zostaną komisyjnie zniszczone przez organizatora.
34. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji konkursu i cyklu wystaw Tychy Press Photo, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), poprzez podpisanie stosownej klauzuli na karcie zgłoszenia.
35. Do wiadomości publicznej podawane jest imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania laureata. Imiona i nazwiska wszystkich uczestników Konkursu, którzy spełnili wszystkie wymagania formalne określone w regulaminie Konkursu, mogą być zamieszczane na stronie internetowej Tychy Press Photo, a także w drukowanym katalogu wystawy.
36. Prace niespełniające wymogów niniejszego regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
37. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych zdjęć i prezentacji multimedialnych do rozpowszechniania informacji o Tychy Press Photo (zarówno tej edycji, jak i kolejnych), w szczególności w prasie, telewizji, katalogach i plakatach wystawy, materiałach sponsorów, Internecie i innych środkach przekazu.
38. Informacje o Konkursie będą publikowane na stronie www.tychypressphoto.pl i na oficjalnym profilu w portalu Facebook.
39. Regulamin obowiązuje od dnia 7 września 2016 roku.


Organizatorzy Tychy Press Photo 2017

Kontakt z organizatorem:
Teatr Mały – Miejska Galeria Sztuki „Obok”, pl. K. K. Baczyńskiego 2 - Pasaż Kultury "Andromeda", 43-100 Tychy, nr tel. 32 780 32 02, od wtorku do soboty w godz. 11.00–18.00.
e-mail: galeriaobok[małpa]teatrmaly.tychy.pl
kontakt w sprawie strony internetowej: kontakt[małpa]tychypressphoto.pl

Odpowiedzi na często zadawane pytania, dotyczące zarówno konkursu jak i wystawy, znajdziesz w dziale FAQ.

Jeśli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o Tychy Press Photo, w tym o ewentualnej zmianie treści regulaminu konkursu, dołącz do grona fanów na Facebooku.


Znajdź na stronie


Społeczność
Tychy Press Photo - fotografia prasowa: konkurs i wystawa
strona
główna
Tychy Press Photo na facebooku
Copyright © Tychy Press Photo 2001-2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Właścicielami nazwy i logo Tychy Press Photo są Dominik Gajda i Marcin Zimnal. Projekt: Krystyna Zimnal